0

هر سرویسی فقط با حمایت کاربرای علاقه مندش میتونه فعال باشه !

گروه فنی و مهندسی بولدیت هم تا اینجا با حمایت کلی کاربر علاقه مند و وفادار به اینجا رسیده و برای حمایت بیشتر ابزارهای مختلفی در نظر گرفته شده است که در آینده در این خصوص کلی صحبت میکنیم.