استحکام قطعات چاپ شده در چه حد است؟

استحکام قطعات چاپ شده در حد بسیار زیاد و قابل قبول است به صورتی که حتی می توان از قطعه بعنوان جزئی از یک دستگاه (مثلاً چرخ دنده یا گیربکس) استفاده کرد.