نحوه پشتیبانی و خدمات شرکت به چه صورت انجام می شود؟

در کلیه پروژه ها، به مدت شش ماه از زمان عقد قرارداد پشتیبانی رایگان خواهد بود.