چه تعداد افراد در حال فعالیت در بولدیت میباشند؟

در حال حاضر به دلیل تعدد پروژه ها نیروهای کاری به دو دسته تقسیم میشوند که بخشی از آنها در محل شرکت و بخشی دیگر در مکانی دیگر در حال طراحی وب سایتهای مشتریان خوب و وفادار ما هستند.